Pages

4/7/08

ಹುಟ್ಟು-ಹಬ್ಬ

ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವಾದೊಡೆ ಬದಕೂ ಹಬ್ಬವಲ್ಲವೇ ?
ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಒಲೆವ ಬೆರೆಸುವು ಹಬ್ಬವಲ್ಲವೇ ?
ಬೆಸೆದ ಒಲವಿನಲ್ಲೂ ಹೊಸದೇ ಚೆಲುವ ಕಾಣ್ವುದೂ ಹಬ್ಬವಲ್ಲವೇ ?
ಸಿಗದ ಒಲವಿನ ಹಸಿವ ಮರೆತು ಹಾಡ್ವುದೂ ಹಬ್ಬವಲ್ಲವೇ ?

ಬದುಕಿನೊಲವು , ಒಲವಿನ್ ಚೆಲುವು , ಮರೆತ ಹಾಡೂ…
ಹಬ್ಬವಾಗಿರಲು ಸಹಜ ಸೃಷ್ಟಿಯಲಿ
ಬೆರೆಯಬೇಕಷ್ಟೆ ಸಹಜತೆಯಲಿ ಈ ಜಗದಲಿ ; ನಾವು ನಲಿಯಲು.
ಬದುಕಿನೊಲೆವ ಸವಿಯಲೆಂದೇ ಹಬ್ಬವಾದೊಡೆ,
ನಲಿವಿಗಾಗಿ ವರುಷವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ವುದೇಕೆ ?

ದೊರೆತ ಒಲವಿನಲ್ಲೇ ಚೆಲುವ ಕಂಡು
ಸಿಗದ ಒಲವ ಮರೆತು , ಬಾಳಗೀತೆ ಹಾಡಿ
ದಿನವೂ ಬದುಕಿನ್-ಹಬ್ಬ ಮಾಡಬಾರದೇಕೆ ?!

No comments: